Regulamin sklepu

REGULAMIN

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego timezone.pl

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),

4) Ustawa z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

 

II. Definicje

1. Sprzedawca - właścicielem sklepu timezone.pl jest Strefa Czasu Beata Kaźmierczak z siedzibą w Warszawie (02-777) przy ul. Ciszewskiego15, o numerze NIP:113-183-33-91, REGON: 012830896.

2. Sklep - sklep internetowy timezone.pl

3. Klient - osoba, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Towar - oferowane przez Sklep timezone.pl produkty: zegarki, stacje pogody, akcesoria do zegarków, tj. baterie, paski, biżuteria; Towary oferowane przez Sklep timezone.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad, posiadają gwarancję producenta. Sklep może sprzedawać Towary powystawowe, o czym informuje Klienta w opisie Towaru.

5. Zamówienie - proces wyboru towaru oraz formy płatności i sposobu dostawy prowadzący do zakupu przez Klienta.

6. Koszyk - formularz elektroniczny, używany do złożenia zamówienia.

7. Rejestracja - podanie danych przez Klienta w celu założenia konta w Sklepie.

8. Dane - dane Klienta o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres domowy).

9. Konto - profil Klienta utworzony w procesie rejestracji, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów.

10. Cena - cena brutto Towarów, wyrażona w PLN.

11. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, ponoszone przez Klienta.

12. Płatność - dokonanie zapłaty przez Klienta, wskazane w ostatnim etapie Zamówienia.

13. Przelew - dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub bezpośrednio na konto Sklepu.

STREFA CZASU

Beata Kaźmierczak

KEN CENTER

ul. Ciszewskiego 15

02-777 Warszawa

tel. (22) 208 90 60

nr konta (mBank): 10 1140 2004 0000 3602 7573 5581

 

III. Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przez stronę internetową sklepu lub mailowo.

2. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu

3. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje Regulamin.

4. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.

5. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

6. Cała zawartość Sklepu, w tym opisy Towarów, banery reklamowe i inne treści jest własnością Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

7. Zdjęcia Towarów znajdujących się w sklepie timezone.pl mają charakter przykładowy.

IV. Konto Klienta

W sklepie timezone.pl będzie dostępna możliwość założenia konta, a także połączenia konta w sklepie z kontem FaceBook. O takiej możliwości Klient może zostać poinformowany drogą mailową. 

V. Składanie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:

a) poprzez stronę Sklepu timezone.pl

b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji,

d) drogą mailową na adres: info@timezone.pl

e) złożenie zamówienia przez stronę Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka w naszym sklepie online

2. Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia jest wiążąca, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Cen z wybranymi Klientami, udzielania im rabatów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu.

3. Przed złożeniem Zamówienia Klient wybiera Towar, ilość oraz sposób dostawy i formę płatności.

4. Poprzez Złożenie zamówienia Klient akceptuje warunki sprzedaży oraz cenę i zobowiązuje się do zapłaty za Towar oraz dostawę.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

6. Zamówienia zawierające błędne dane są weryfikowane (telefonicznie, bądź mailowo). W przypadku braku możliwości ustalenia prawidłowych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów były zgodne z rzeczywistością, jednak mogą się pojawić błędy, które nie mają na celu wprowadzenia klienta w błąd.

8. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. Sprzedawca ma prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.

10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może nie być dostępny w chwili złożenia Zamówienia w Sklepie, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. W tym przypadku Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

 

VI. Zwrot zamówienia

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w trybie określonym w ust. 8 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się sposób następujący:

a) Klient informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: info@strefaczasuken.pll, podając numer konta, na który Sprzedawca ma zwrócić płatność za Towar.

b) Sprzedawca wskazuje adres, na jaki Klient zobowiązany jest wysłać Towar.

2. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 9 powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki zwróconego Towaru ponosi Klient.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

___________________________ r.

(miejscowość, data)

________________________

(imię i nazwisko konsumenta)

________________________

(adres zamieszkania)

Strefa Czasu Beata Kaźmierczak

ul. Ciszewskiego 15

02-777 Warszawa

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy ____________________________________ nr _____________________ zawartej dnia___________________________ r.

Proszę o zwrot kwoty ______________zł (słownie: _______________________________________) na konto nr _______________________________________________________________________. Zwracam ___________________________________________________ w stanie niezmienionym.

_________________________

podpis Konsumenta

4. Zwrot należności odbywa się poprzez dokonanie płatności na konto bankowe Klienta, wskazane w Oświadczeniu ust. 11 po przyjęciu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.W przypadku płatności online - zwrot należności dokonujemy poprzez system transakcyjny online.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

6. Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia Towaru, który nie spełnia wymogów określonych w pkt.2 powyżej.

 

VI. Zamówienia specjalne

1. Sklep umożliwia swoim Klientom zamówienia specjalne. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Towary niedostępne w ofercie sklepu lub w większych ilościach. Warunki Zamówienia specjalnego są ustalane indywidualnie.

2. Paragraf V. Składanie Zamówienia nie ma zastosowania w przypadku zamówień specjalnych.

 

VII. Płatności

1. Należną za Zamówienie Płatność można dokonać z góry lub przy odbiorze.

2. Sklep akceptuje następujące metody płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),

b) płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w salonie Strefa Czasu KEN Center przy ul. Ciszewskiego 15 w Warszawie.

c) przelew na konto,

d) płatność za pomocą zabezpieczonego serwisu płatności.

3. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub Przelewu dedykowanego, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych obsługiwanych przed system płatności elektronicznych za pośrednictwem zabezpieczonego serwisu płatności. 

a) dostępność płatności wybranych banków może się różnić w zależności od oferty systemu płatności elektronicznych.

 

 

4. W przypadku wyboru płatności "przelew na konto" Kupujący dokonuje zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy w mBanku: 10 1140 2004 0000 3602 7573 5581.

5. O możliwości odebrania przesyłki w biurze handlowym Klient zostaje powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie. Odbiór przesyłek w biurze handlowym odbywa się zgodnie z godzinami otwarcia salonu Strefa Czasu Ken Center. Klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji. Zamówienie nieodebrane w terminie zostaje anulowane.

6. Zamówienia specjalne są realizowane na innych zasadach.

7. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT oraz paragony przesyłane są Klientowi drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF z podpisem certyfikowanym. Faktury VAT oraz paragony w formie papierowej przesyłane są Klientowi na jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.

 

VIII. Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.

2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. O wysyłce Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową.

4. Koszt dostawy Towaru na ternie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych), bez względu na parametry i ilość zamówionego Towaru.

5. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju dostawy. Koszt dostawy towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie.

6. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec kuriera. Sprzedawca ma prawo odmówić roszczeń Klienta dotyczących wszelkich wady i uszkodzeń mechanicznych, niezgłoszonych w czasie odbioru Towaru kurierowi.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w paragrafie IX Regulaminu.

8. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

9. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu. W przypadku Zamówień kilku Towarów pochodzących od różnych producentów mogą one być realizowane w osobnych przesyłkach, chyba, że Sprzedawca ustali z Klientem inny termin realizacji całego Zamówienia.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Towary oferowane w Sklepie są objęta gwarancją producentów lub dystrybutorów.

2. Produkty nie posiadające gwarancji producenta lub dystrybutora objęte są rękojmią, zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176). Czas na zgłoszenie roszcze wynikające zych rękojmi 1wynosi dwa lata od wydania Towaru Klientowi.

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację.

4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku adresu lub Towaru nieobjętego gwarancją, Klient powinien drogą mailową skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia adresu serwisu gwarancyjnego.

5. Sklep rozpatruje reklamacje, które:

a) złożone są pisemnie przez Klienta na odpowiedni adres,

b) opisują przyczynę złożenia reklamacji oraz określają zakres działań, oczekiwanych przez Klienta,

c) są dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz z gwarancją, jeśli taka została udzielona oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT),

d) są podpisane i zawierają aktualne dane Klienta.

6. Klient, który składa Reklamację, powinien sporządzić ją pisemnie i wraz z Towarem którego dotyczy, wysłać paczką za potwierdzeniem odbioru na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w tym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

9. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca oferuje Klientowi w pierwszej kolejności produkt w tej samej cenie.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

 

X. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo Klientów w sieci.

 

XI. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych: przesyłaniu wiadomości z ofertami oraz akcjami promocyjnymi przez firmę Strefa Czasu Jarosław Kaźmierczak oraz podległymi jej spółkami.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług poprzez wysłanie emaila Sprzedawcy.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl